Godadgang Logo

Tilgængelighed for alle - hvem er alle?

Gode adgangsforhold til bygninger og udearealer har betydning for os alle sammen. Nogle mennesker er afhænge af gode adgangsforhold for at kunne færdes og deltage, og for andre betyder det bedre komfort. For nogle gælder det hele livet, på et tidspunkt i livet eller sent i livet. Det kan have betydning for os selv eller for nogen vi kender.

Gennemtænkte, tilgængelige løsninger sikrer, at flere kan færdes på egen hånd, sammen med familien eller venner og deltage i hverdagslivet og være kunder, gæster, borgere, turister, medarbejdere, mødedeltager, patienter eller et hvilket som helst andet formål man nu må have for at færdes i samfundet. 

I mærkeordningen har vi for overskuelighedens skyld samlet forhold af betydning for det at kunne færdes på egen hånd i 7 typer handicap. Nedenfor kan du læse mere om hvilke forhold, der har betydning for at personer, der er berørt af et eller flere af de 7 handicaps, kan færdes sikkert og komfortabelt ved egen hjælp.

Disse forhold og mange flere er en del af kravgrundlaget i en God Adgang mærkning af en bygning.

Typer af handicap

Typer af handicap deles ofte ind i 3 kategorier som fysiske handicap, sensorisk handicap og et socialt eller kommunikativt handicap.

Fysiske handicaps er de mest synlige. Udformningen af det byggede og menneskeskabte miljø spiller en afgørende rolle for, hvornår mennesker med fysiske handicap kan færdes, og hvornår nogle vil opleve begrænsninger pga konkrete fysiske barrierer.

Mennesker med et sensorisk handicap er som regel mindre synlige, da mange kan gå eller bevæge sig ganske normalt, men vil være afhængige af, at miljøet er indrettet, så det er let at orientere sig, med forståelig skiltning, med sikre gangbaner og orienterende indretning som håndlister, kanter,  ledelinier m.m. Information skal præsenteres på flere måder og skal kunne forstås ved brug af forskellige sanser og altid minimum 2.

Det er ofte ikke let at se, om et menneske er berørt af et kognitivt eller et socialt handicap, som bør imødekommes ved en rummelig indretning, der tilbyder forskellige måder at kunne færdes og opholde sig i det menneskeskabte miljø. Eksempelvis pauserum eller afskærmede områder, opdeling af travle og rolige rum, farvevalg og tekstur og fremfor alt den sociale rummelighed, som mennesker mødes med i forhold til de funktioner, der foregår på det pågældende sted.

Hvad er tilgængelighed

Et handicap bør ikke forstås som en mangel ved det enkelte menneske, men som et misforhold i mødet mellem en persons forudsætninger og den måde det omgivende samfund er indrettet på. Et handicap er altså et udtryk for en kløft mellem individets forudsætninger og miljøets krav til funktion på forskellige områder, der er væsentlige for et menneskes selvstændighed og uafhængighed.

Ordet “handicap” er ofte blevet identificeret med en medicinsk diagnose og centreret om individet. Ved i stedet at have fokus rettet mod “tilgængeligheden” fokuseres mere på relationen mellem personers nedsatte kropslige eller psykiske funktion og mulighederne i det omgivende samfund.

Mange steder er der i det fysiske miljø ikke taget højde for andre mennesketyper end gennemsnitsmennesket. Det handicap, et menneske oplever, vil i høj grad afhængige af, i hvilket omfang miljøet er tilrettelagt for vedkommende. Jo større misforholdet er mellem individets forudsætninger og miljøets krav til funktion, desto mere alvorligt opleves handicappet. Graden af handicap er med andre ord forskellig i forskellige miljøer.

 

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96