Godadgang Logo

Tilgængelighed for alle - hvem er alle?

Gode adgangsforhold til bygninger og udearealer har betydning for os alle sammen. Nogle mennesker er afhænge af gode adgangsforhold for at kunne færdes og deltage, og for andre betyder det bedre komfort. For nogle gælder det hele livet, på et tidspunkt i livet eller sent i livet. Det kan have betydning for os selv eller for nogen vi kender.

Gennemtænkte, tilgængelige løsninger sikrer, at flere kan færdes på egen hånd, sammen med familien eller venner og deltage i hverdagslivet og være kunder, gæster, borgere, turister, medarbejdere, mødedeltager, patienter eller et hvilket som helst andet formål man nu må have for at færdes i samfundet. 

I mærkeordningen har vi for overskuelighedens skyld samlet forhold af betydning for det at kunne færdes på egen hånd i 7 typer handicap. Nedenfor kan du læse mere om hvilke forhold, der har betydning for at personer, der er berørt af et eller flere af de 7 handicaps, kan færdes sikkert og komfortabelt ved egen hjælp.

Disse forhold og mange flere er en del af kravgrundlaget i en God Adgang mærkning af en bygning.

Kørestolsbrugere

Billede af Kørestolsbrugere

Kørestolsbrugere er ofte den gruppe af mennesker flest tænker på, når der tales om handicap. Det er meget naturligt, da en kørestols størrelse stiller meget konkrete krav til omgivelserne for at brugeren kan komme omkring.

Læs mere om behovene fra kørestolsbrugere

Gang-, arm- og hånd

Billede af Gang-, arm- og hånd

Gruppen af mennesker med gang-, arm- eller håndhandicap har meget forskellige behov for at kunne færdes uden problemer. Du kan læse om de oftest forekommende forhold her.

Læs mere om behovene fra mennesker med gang-, arm eller håndhandicap

Blinde og svagsynede

Billede af Blinde og svagsynede

Gruppen af mennesker med et synshandicap omfatter blinde, som har et totalt tab af synsevne, og svagsynede, der har en synsrest. Mennesker med grå stær eller aldersbetonet synsnedsættelse er også en del af denne gruppe.

Læs mere om behovene fra blinde og svagsynede

Døve og hørehæmmede

Billede af Døve og hørehæmmede

Blandt mennesker med et sensorisk handicap finder man også døve og hørehæmmede. Der er stor forskel på at være helt døv og have en hørenedsættelse.

Læs mere om behovene fra døve og hørehæmmede

Astma eller allergi

Billede af Astma eller allergi

Personer med astma og allergi er en lidt utraditionel gruppe i forhold til fysiske og sensoriske handicap, men ikke desto mindre er der flere helt konkrete forhold, som har betydning for, om det er muligt eller komfortabelt at opholde sig i en bygning.

Læs mere om behovene fra personer med astma eller allergi

Kognitive handicaps

Billede af Kognitive handicaps

Det er ikke altid let at se, om et menneske er berørt af en kognitiv funktionsnedsættelse eller i hvor udpræget grad. Ofte er der tale om et socialt handicap, hvor personen opfører sig anderledes end gennemsnittet.

Læs mere om behovene fra mennesker med kognitive funktionsnedsættelser

Mennesker med læsevanskeligheder

Billede af Mennesker med læsevanskeligheder

I gruppen af mennesker med læsevanskeligheder er der udover dysletikere/ordblinde også mange andre, der af den ene eller anden årsag er læsesvage eller ikke længere kan læse.

Læs mere om behovene fra mennesker med læsevanskeligheder

Typer af handicap

Typer af handicap deles ofte ind i 3 kategorier som fysiske handicap, sensorisk handicap og et socialt eller kommunikativt handicap.

Fysiske handicaps er de mest synlige. Udformningen af det byggede og menneskeskabte miljø spiller en afgørende rolle for, hvornår mennesker med fysiske handicap kan færdes, og hvornår nogle vil opleve begrænsninger pga konkrete fysiske barrierer.

Mennesker med et sensorisk handicap er som regel mindre synlige, da mange kan gå eller bevæge sig ganske normalt, men vil være afhængige af, at miljøet er indrettet, så det er let at orientere sig, med forståelig skiltning, med sikre gangbaner og orienterende indretning som håndlister, kanter,  ledelinier m.m. Information skal præsenteres på flere måder og skal kunne forstås ved brug af forskellige sanser og altid minimum 2.

Det er ofte ikke let at se, om et menneske er berørt af et kognitivt eller et socialt handicap, som bør imødekommes ved en rummelig indretning, der tilbyder forskellige måder at kunne færdes og opholde sig i det menneskeskabte miljø. Eksempelvis pauserum eller afskærmede områder, opdeling af travle og rolige rum, farvevalg og tekstur og fremfor alt den sociale rummelighed, som mennesker mødes med i forhold til de funktioner, der foregår på det pågældende sted.

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96