Godadgang Logo

Blinde og svagsynede

Mennesker med et synshandicap omfatter blinde, som har et totalt tab af synsevne og svagsynede, der har en synsrest. Dertil kommer døv-blinde som er påvirket af tab af både syns- og høresansen. Der er stor forskel på ikke at kunne se og at kunne se noget, og om man er født med en synsnedsættelse eller det er opstået på et tidspunkt i livet. Derfor er funktionsevnen, når det kommer til at orientere sig, finde vej og i det hele taget navigere rundt i samfundet meget forskellig fra person til  person.  

Mange blinde og stærkt svagsynede bruger en blindestok til at orientere sig, når man færdes uden ledsagelse. Blindestokken svinges fra side til side (pendulteknik), så den hele tiden er i kontakt med underlaget foran brugeren. Stokkespidsen vil fange forhindringer i lav højde og registrere niveauændringer i underlaget. På denne måde kan brugeren anvende stokken til at finde sikre orienteringspunkter i underlaget og/eller undgå fysiske barrierer og kollision med genstande. 

En del blinde har en førerhund, der assisterer føreren sikkert uden om forhindringer, finder f.eks. døre eller trapper og andre praktiske gøremål.

Mennesker med et synshandicap har brug for, at man indretter miljøet, så det er let at orientere sig og færdes.

  • At man ved hjælp af materialevariation har skabt følbare og synlige orienteringspunkter.
  • At der i adgangsveje er anlagte eller naturlige ledelinjer og opmærksomhedsfelter med markant følbar og visuel kontrast til den øvrige belægning.
  • At trapper og ramper markeres med opmærksomhedsfelter.
  • Håndlister ved ramper og trapper.
  • Markering af trinforkanter på trapper.
  • At retningsændringer, indgangsdøre og elevatorer markeres med et opmærksomhedsfelt.
  • At der indrettes med god brug af kontrastfarver.
  • God ikke blændende belysning.
  • At visuel/skriftlig information suppleres med lyd og et taktilt format - som f.eks. punktskrift.
Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96