Godadgang Logo

ARKIVERET INDHOLD

Indholdet er måske ikke længere relevant eller gældende!

Klagenævn

Klagenævnet for God Adgang er et privat klagenævn, der er etableret af God Adgang.

Sammensætning
Klagenævnet er sammensat af to repræsentanter fra mærkede virksomheder, en repræsentant fra God Adgangs bestyrelse, en repræsentant med juridisk og handicapfaglig baggrund og foreningens formand. Klageorganet kan beslutte at inddrage særlig sagkundskab, når der er behov herfor.

Den daglige kontakt til Klagenævnet varetages af foreningens sekretariat, der modtager skriftlige henvendelser. Sekretariatet har adresse på Blekinge Boulevard 2, 2630 Tåstrup, Tel. 51 34 35 96 mail: info@godadgang.dk.

Sagstyper
Klagenævnet kan tage sig af klager fra forbrugere vedrørende forhold i mærkede virksomheder, som forbrugeren ikke mener er i overensstemmelse med mærkeordningens krav, som de er anført i faktaarket for virksomheden på
www.godadgang.dk.  Der kan alene klages over de områder i virksomheden, der er omfattet af mærkeordningen.

 

Virksomheder kan klage over tildelingen/frakendelse af mærker eller andre krav, som stilles af foreningen.

 

Alle klager op til en værdi af kr. 50.000 vil kunne behandles.

 

Klagebetingelser
Klagenævnet kan først behandle en sag, efter at forbrugeren har henvendt sig om klagen til den indklagede virksomhed, og denne henvendelse ikke har resulteret i en tilfredsstillende løsning for forbrugeren.


Klageren skal herefter skriftligt fremsætte sine klagepunkter for sekretariatet.

 

Klagegebyr
Samtidig med at klagen indsendes til Klagenævnet, skal klageren indbetale et gebyr på kr. 350,- på God Adgangs konto i Danske Bank, Lindevangs Afdeling, Peter Bangs Vej 39, 2000 Frederiksberg reg. Nr. 4250 kto 4250 91 48 49, såfremt klagen vedrører ydelser til privatpersoner, og kr. 500 såfremt klagen vedrører forhold, der har tilknytning til klagerens erhverv. Virksomheder som indgiver klage vedrørende registrering eller mærketildeling skal ligeledes indbetale kr. 500,-. Hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, tilbagebetales gebyret af den indklagede virksomhed eller God Adgang.

 

Klagebehandling
Når sagen er indbragt for Klagenævnet videresendes klagen til udtalelse hos den indklagede virksomhed/God Adgangs sekretariat. Klageren får herefter lejlighed til at kommentere den indklagede virksomheds svar på klagen. Klagenævnet fastsætter en frist på normalt 14 dage for svar og gensvar. Hvis svar eller gensvar udebliver, kan sagen afgøres på det foreliggende grundlag.

 

Til brug for behandlingen kan Klagenævnet indhente sagkyndige udtalelser. Klagenævnets formand skal søge at opnå forlig mellem parterne, inden sagen forelægges til behandling for Klagenævnet. Klagenævnet kan afvise en klage, som skønnes uegnet til behandling i Klagenævnet, for eksempel på grund af, at klageren ikke kan føre bevis for sin ret.

Når alle oplysninger om sagen foreligger, bliver klagen behandlet på et møde i Klagenævnet. Klagenævnet afholder som regel møde efter behov. Klagenævnets afgørelser er skriftlige og sendes til alle involverede parter. Afgørelserne er offentlige på God Adgangs hjemmeside, dog med undtagelse af klagerens identitet.

 

Garantiordning
Der fastsættes en frist på normalt 30 dage til at opfylde Klagenævnets afgørelse. Såfremt afgørelsen undtagelsesvist ikke efterleves, og den indklagede virksomhed er mærket i Mærkeordningen, dækker God Adgang et beløb på op til kr. 50.000.

 

Ønsker du at klage

Ønsker du at klage så send en mail til info@godadgang.dk eller send et brev til God Adgang, Blekinge Boulevard 2, 2630 Tåstrup.

 

Ønsker du rådgivning vedrørende din klage, er du velkommen til at ringe på tlf. 51 34 35 96. 

ledelinie på fliser i close up

 

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96